Laddar...
Välkommen till Sveriges största marknadsplats för husbilar & husvagnar!
Friskrivning

1. Tillämplighet
Villkoren gäller som bilaga till Avtal om annonsering av begagnade och/eller nya husbilar och husvagnar (nedan kallat annonsen) på hemsidan www.campagon.se (nedan kallat hemsidan) såvida inte annat avtalats skriftligen. Avvikelser från dessa villkor skall för att vara gällande göras skriftligen.

2. Avtalsparter
Leverantör är Campagon AB (556875-9863), Tunavallsgränden 10, 632 24 Eskilstuna (nedan Campagon). Husvagns- och husbilshandlaren (nedan Handlaren) är det/de företag Avtal anger.

3. Publicering
Publicering av annonsen sker genom att Campagon ger Handlaren tillgång till att själv via hemsidans admin utföra registrering och borttagning av husbilar och husvagnar i lager. Visning kan ske både på Campagons marknadsplats och Handlarens egna hemsida/facebooksida. Campagon förbehåller sig rätten att underlåta att införa annons om den inte är förenlig med god marknadsföringssed, bedöms som oetisk eller innehåller osedligt eller förargande material.

4. Leads
Förfrågan eller bevakning från kund till Handlare benämns lead. Ett lead genereras när kunden får en träff på en bevakning eller skickar en förfrågan till Handlaren. Leadet skickas i form av ett e-post som innehåller upplysningar som kundens namn, adress, e-post, telefon etc. Vidare framgår det vilken husbil/husvagn kunden är intresserad av och om kunden eventuellt har husbil/husvagn i inbyte. Leads förmedlas via e-post.

5. Uppdatering av annons
Handlaren ansvarar för att informationen i annonsen är aktuell och att radera annonsen inom 24 timmar efter försäljning av bilen. Sålda fordon kan/får visas på den egna butikssidan.

6. Uppföljning
Handlaren förbinder sig att inom 48 timmar från det att förfrågan inkommit från kund följa upp leads mottagna från leverantören.

7. Ansvar
Handlaren ansvarar för att innehållet i annonsen är korrekt. Handlaren garanterar att innehållet i annonsen är laglig i varje avseende, att annonsen inte gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt inte innehåller osedligt eller förargande material.

Handlaren är skyldig att ersätta skada som Campagon orsakas genom att Handlaren inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Ersättning omfattar ombudsarvode, rättegångskostnader samt varje ersättning som Campagon utger på grund av Handlarens avtalsbrott. Handlaren ansvarar för att erforderligt tillstånd föreligger för innehållet i annonsen.

Campagon är skyldig att snarast underrätta Handlaren om krav som riktas mot Campagon med anledning av annonsen. Campagon har inget ansvar, varken direkt eller indirekt, för fel och/ eller brister i Handlarens annonser på Internet och/eller varken direkt eller indirekt för problem som kan uppstå i samband med försäljning till kunden.

8. Driftstopp
Inom detta avtal har Campagon rätt att driftstoppa hemsidan för nödvändigt systemunderhåll. Vid långvarigt driftstopp upp till fler än 7 dagar i följd har Handlaren rätt till nedsättning av en proportionell del av avtalad avgift. Utöver detta är Campagon inte ansvarig, varken för direkta eller indirekta förluster för Handlaren.

9. Avgift
Avgift erlägges enligt de produkter och tjänster som Handlaren använder från Campagon enligt separat beställning.

10. Betalningsvillkor
Avgiften faktureras i efterskott. Betalningsvillkor är 20 dagar. Vid försenad betalning är Handlaren skyldig att utge ersättning för ränta enligt räntelagen, skriftlig betalningspåminnelse och lagstadgade inkassokostnader.

11. Immateriella rättigheter
Avtalet ger inte någon av parterna rätt till den andra partens patent, upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter.

12. Force majeure
Parternas förpliktelser enligt dessa villkor med tillhörande leveransavtal, gäller under förutsättning att det inte uppstår leveranshindrande omständigheter som parterna inte har kontroll över. Det hänvisas till omständigheter som nämns i Köplagen 27§, både när dessa hinder är generella och när de gäller leverantören själv eller dennes underleverantörer. Som force majeure räknas också överföringsproblem på Internet och problem med elförsörjning.

13. Avtalstid/upphörande
Avtalet löper tills vidare om inget annat angivits. Campagon anses tillhandahålla marknades bästa branschanpassade utbud för Handlaren, därför levereras Campagons produkter och tjänster helt utan bindningstid eller uppsägningstid. Eventuell uppsägning meddelas via e-post till Campagon. I händelse av uppsägning avsägs Campagon allt ansvar gällande Handlarens annonsobjekt, ev. komplikationer gällande annonsobjekt, kundbevakningar, hemsida, etc. löses av Handlaren. Alla data, bilder och kunddata från Handlarens Campagon-kono tillfaller, vid uppsägning, Campagon.

14. Ändringar
Campagon har rätt att ändra dessa villkor en månad efter att Handlaren meddelats.

15. Sekretess
Detta avtal är i sin helhet att betrakta som konfidentiellt mellan parterna och får inte göras vare sig helt eller delvis känt för tredje part utan andra partens samtycke. Likaledes skall parterna iaktta tystnadsplikt om alla förhållanden av affärsmässig karaktär som kan komma till den andre partens kännedom såväl under avtalstiden som efter avtalets upphörande.

16. Tvist
Varje tvist om tolkning och/eller uppfyllande av dessa villkor och/eller tillhörande avtal skall avgöras av Eskilstuna Tingsrätt.

 

Användarvillkor

Allmänt
Användarvillkoren gäller mellan dig och Campagon AB (556875-9863), Tunavallsgränden 10, 632 24 Eskilstuna (nedan Campagon) när du (”Användaren”) använder Webbplatsen och/eller registrerar sig som medlem. För det fall det förekommer motstridigheter mellan dessa Användarvillkor och annat avtal mellan parterna ska dessa Användarvillkor äga företräde.

Användaren har även möjlighet att registrera sig som medlem hos Campagon och ta del av relaterade tjänster (”Tjänsten”). Vid utnyttjande av Tjänsten gäller följande användarvillkor för Webbplatsen.

Genom användning och/eller registrering av Webbplatsen hos Campagon godkänner Användaren samt förbinder sig att följa Användarvillkoren. Användaren bekräftar också att man har läst och tagit del av Personuppgiftspolicyn och samtycker till att Campagon behandlar personuppgifterna i enlighet med Integritetspolicyn. Användarvillkoren, Personuppgiftspolicyn och den information som Campagon, från tid till annan, anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Användaren och Campagon rörande användningen av Webbplatsen och Tjänsten.

Dina personuppgifter
I Personuppgiftspolicyn finns information om hur vi behandlar Användarens personuppgifter och hur vi skyddar Användarens integritet vid användning av Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker Användaren till den behandling av personuppgifterna som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Förhållningsregler vid användande av Webbplatsen
Webbplatsen får endast användas utifrån Användarens goda intentioner, vilket bl. a. innebär att Användaren förbinder sig att använda Webbplatsen i enlighet med gällande svensk lagstiftning, innefattande bl.a. förbud att förtala, trakassera, eller på annat sätt kränka annans rättighet. Det förväntas även att Användaren beter sig på ett korrekt sätt mot övriga. Ej heller får Webbplatsen användas för att inkräkta på, eller störa Webbplatsens drift, eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Webbplatsen, ej heller överföra eller på annat sätt tillgängliggöra eventuellt virus, mask eller trojaner eller annan skadlig programvara eller kod.

Campagon förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av Användaren vid missbruk, manipulation eller om Tjänsterna används i strid med Användarvillkoren.

Registrering av medlemskap
För användning av Tjänsten måste registrera på Webbplatsen göras med ett användarkonto. Användaren måste vara minst 18 år gammal eller ha målsmans eller annan behörig ställföreträdares godkännande.

Medlemskapet för privatperson hos Campagon är kostnadsfritt.

Användaren åtar sig att säkerställa att den information som tillhandahålls är korrekt och fullständig, samt att inloggningsuppgifter till användarkontot förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Användaren ansvarar för all åtkomst till Webbplatsen via sitt användarkonto och internetuppkoppling, även om åtkomsten är av en annan person.

Campagon har rätt att neka registrering för det fall Användaren tidigare har brutit mot Användarvillkoren eller gällande lagstiftning.

Immateriella rättigheter
Samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent, innehas av Campagon, eller Campagons licensgivare. Motsvarande gäller för den bakomliggande programkoden för Tjänsten.

Användaren erhåller en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten under avtalstiden. Användaren får inte skriva ut eller på annat sätt göra kopior av något innehåll eller annars använda Campagons immateriella rättigheter utan Campagons föregående uttryckliga medgivande.

Ändringar i Tjänsten
Campagon kan när som helst och utan föregående information till Användaren företa ändringar i Tjänsten eller modifiera hur Tjänsten tillhandahålls. Detsamma gäller beslut om att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med annan tjänst. Under sådana förhållanden förbehåller sig Campagon rätten att avsluta Användarens tillgång till Tjänsten, vilket föregås av ett meddelande till din registrerade e-postadress.

Ändringar i Användarvillkoren
Campagon förbehåller sig rätten att ändra i Användarvillkoren från tid till annan. Sådana ändringar träder ikraft från det datum som Campagon publicerar ändringar på Webbplatsen, eller annars informerar om ändringarna. För det fall Användaren inte accepterar ändringarna, upphör rätten att fortsatt använda Tjänsten.

Ansvar
Campagon garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Campagons kontroll och Campagon ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Webbplatsen kan även stängas ner under perioder av uppgraderingar eller då nödvändigt underhåll av Webbplatsen utförs. Campagon ansvarar inte för eventuella skador, varken direkt eller indirekt, som orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.

Campagon ansvarar inte för det objekt som annonseras ut eller visas i communityn på Webbplatsen. Campagon ansvarar inte för kvaliteten, fullständigheten eller korrektheten av något innehåll som publiceras på Webbplatsen. Campagon ansvarar inte heller för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för och stödjer inte sådana externa webbplatsers. All användning av webbplatser från tredje man sker på egen risk.

Tillämplig lag och tvistelösning
Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och Användarvillkoren. Tvister som uppstår i anledning av Tjänsten eller detta Användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontaktuppgifter
Har du några frågor om Tjänsten eller Användarvillkoren kan du kontakta Campagons support via 070-555 82 93 eller genom e-post info@campagon.se.

 

GDPR i korthet

Du har säkert, precis som de flesta andra, hört talas om GDPR? Det är en ny lag som kanske inte är helt enkelt att förstå och framförallt vad den innebär. Därför har vi valt att sammanfatta vad den nya lagen betyder, så du som besökare och användare på Campagon ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter.

Observera att detta är en förenklad sammanfattning och beskrivning. Vill du läsa våra legala villkor så hittar du de på länkarna här:
Personuppgiftspolicy, Cookies och Friskrivning

Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL). Den gäller för alla EU-länder.

Beskrivning av GDPR
GDPR är framtagen för att skydda dig som kund och dina rättigheter gällande hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som besökare och användare ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan information eller data som på något sätt identifierar dig som person. D.v.s. namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om fordon, försäljningar, bevakningar, intresseanmälningar och aktiviteter inkluderas inte då dessa räknas som affärshemligheter.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Campagon har övergripande personuppgiftsansvar tillsammans med personuppgiftsansvarig och ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Hur lagrar vi och skyddar dina personuppgifter?
Om du har samtyckt till att vara registrerad medlem sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad medlem hos Campagon. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem. Om du inte har varit aktiv medlem på fem år raderas dina uppgifter automatiskt. Om du inte är registrerad medlem hos oss sparar vi, efter samtycke, dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Webbplatsens åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser.

Campagon kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det fritexfält i formulär där du lägger in fordonsannonser, skapa bevakningar, skickar intresseanmälningar på fordon och registrerar dig som medlem/konto. Dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda om du som användare och besökare väljer att fylla i dessa uppgifter, i annat fall är det inget som Campagon aktivt lagrar.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
För att skydda de personuppgifter vi behandlar har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. Se även delar under lagring och gallring ovan.

Vad sker vid en personuppgiftsincident?
Om Campagon får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Vad är ett registerutdrag?
Om du är medlem, har skapat ett konto, har skapat en bevakning, skickat en intresseanmälan eller ringt in en intresseanmälan på Campagon har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra system.

Så fungerar det:
Du som har ingått ett användaravtal med Campagon har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

Kan ni radera mig ur era system?
Du har som har ingått ett användaravtal med Campagon har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Vi på Campagon tycker det skulle vara tråkigt eftersom vi gärna vill fortsätta att tillhandahålla dig bra erbjudanden och framförallt bättre service.

Så fungerar det:
Du som har ingått ett användaravtal med Campagon har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om fordonsförsäljning, fordonsköp och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.

Hur fungerar GDPR i praktiken?
Campagon har redan infört eller kommer att införa nödvändiga funktioner för att administratörer i våra system senast den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäranden ifrån dig (eller instruera användaren i hur denne själva kan använda funktionerna).

  • Information – Campagons Personuppgiftspolicy, Cookies och Friskrivning innehåller all information om hur GDPR tillämpas och vilken information som lagras, hur länge den lagras och hur misstänkta incidenter och missbruk skall anmälas.
  • Registerutdrag – Alla som ingått ett användaravtal med Campagon, skickat eller ringt in en intresseanmälan/bevakning kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som användare lämnas ut. Begäran görs till info@campagon.se och behandlas inom skälig tid.
  • Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till info@campagon.se för hjälp.
  • Information och e-post – Vill du avsluta vår kommunikation med dig finns skickar du ditt önskemål till info@campagon.se.
  • Om du har ingått ett användaravtal med Campagon kan du välja att bli borttagen från valda system eller som helhet. Du skall i första hand vända dig till info@campagon.se för att bli borttagen.

Tack för att du tog dig tiden att ta del GDPR!

Nu när detta ovan är överstökat hälsar vi dig varmt välkommen campagon.se, både som köpare och säljare eller om du bara älskar husbilar, husvagnar och campinglivet - precis som vi!

Vänligen,
Team Campagon.se

Campagon använder cookies för att göra din användarupplevelse så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.
Laddar...